De stand van zaken in Wijsterbroek


Binnen het deelgebied Wijsterbroek ligt een opgave voor herstel van het watersysteem. Het project bestaat uit twee fasen.

Fase 1

Ingenieursbureau Arcadis heeft fase 1 van het project voor ons uitgewerkt (zie figuur 1). De maatregelen bestaan vooral uit het ondieper maken van de perceelsloten en het herstellen van houtsingels.

Buiten Wijsterbroek zullen geen grondtransporten plaatsvinden en de maatregelen zullen geen hydrologische effecten hebben op de omgeving rondom het plangebied. Na voltooiing van de werkzaamheden in fase 1 zal het gebied een natuurfunctie hebben en dus ook als natuur beheerd worden.

Figuur 1. Natuurinrichting Wijsterbroek fase 1

Fase 2

De plannen voor fase 2 zijn nog niet uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de watersystemen van de landbouw (nutriëntenrijk) en natuur (nutriëntenarm) verder gescheiden worden.

Stand van zaken

In december 2023 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verschillende maatregelen die in Wijsterbroek uitgevoerd zullen worden. Inmiddels is deze vergunning verleend.

Aangezien de maatregelen invloed zullen hebben op het watersysteem, moet er ook een watervergunning afgegeven worden. Wanneer deze verleend is, kunnen we de werkzaamheden uitvoeren.

Wij verwachten dat de werkzaamheden halverwege 2024 van start kunnen gaan. Wanneer er een concrete startdatum bekend is, zullen we u daarover informeren.

Meer informatie

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over het project en de maatregelen.


Wijsterbroek

Ten oosten van het Linthorst-Homankanaal ligt het deelgebied Wijsterbroek. Wijsterbroek betreft een aantal aaneengesloten percelen tussen Hamveld en het Oude Diep.