Deelgebied Wijsterbroek


De biodiversiteit in Wijsterbroek is door aantasting van het watersysteem sterk achteruitgegaan. We herstellen zowel de ecohydrologie als het landschap, zodat de gewenste nattere natuur ontstaat en de biodiversiteit verbetert.

Wijsterbroek

Het natuurgebied Wijsterbroek ligt ten oosten van het Linthorst-Homankanaal en bevat enkele bospercelen, houtwallen en graslanden.

Aantasting van het watersysteem

Het watersysteem in Wijsterbroek is aangetast door ontginningen, versnipperingen en modern agrarisch gebruik. Daardoor kunnen natuurdoeltypen zich hier niet ontwikkelen en is de biodiversiteit sterk achteruitgegaan.

→ Doel: realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de beekdalverbinding Oude Diep

Herstel ecohydrologie en landschap

De inrichting van projectgebied Wijsterbroek is opgedeeld in twee fasen.

In fase 1 worden de basismaatregelen getroffen, zoals het verondiepen van bestaande sloten en het ondieper aanbrengen van duikers die het water uit deze verondiepte sloten afvoeren. In fase 1 ligt de focus op zowel ecohydrologisch herstel als herstel van het landschap. Deze maatregelen zijn van groot belang voor de biodiversiteit van het gebied. Door diepe sloten om te vormen tot greppels (verondiepen), komt het grondwater dichter bij het maaiveld. Hierdoor ontstaat de gewenste nattere natuur.

De plannen voor fase 2 zijn nog niet uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de watersystemen van de landbouw (nutriëntenrijk) en natuur (nutriëntenarm) verder gescheiden worden.

Uitvoering maatregelen fase 1 in voorjaar van 2024

Het schetsplan voor de maatregelen (fase 1) is gereed. De start van de vergunningenprocedure wordt voorzien in het najaar van 2023 en realisatie in de loop van 2024. Voor de start van fase 2 is nog geen planning voorzien (indicatie: rond 2025).


Bijgewerkt: september 2023

Meer weten?

Via de nieuwsbrief geven we updates over Wijsterbroek en alle andere deelgebieden. Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Wist u dat?

De naam van het deelgebied verwijst naar het zogeheten broekbosje. Dat is een bos met hoge(re) grondwaterstand.