Deelgebied Roode Brand & Zuidmaten


In Roode Brand en Zuidmaten zijn veel oorspronkelijke natuurwaarden verdwenen door de huidige landbouwkundige inrichting. Om de kans op overstromingen in dit gebied te verkleinen, herstellen we de waterhuishouding met bijbehorende natuurkwaliteit. Eind 2022 is het planproces gestart om de overige gronden te gaan omvormen. De komende jaren vragen om verdere planontwikkeling.

Roode Brand & Zuidmaten

Roode Brand en Zuidmaten liggen in de middenloop van het Oude Diep. De deelgebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het verleden is een deel van Zuidmaten al omgevormd van een agrarische functie naar natuur.

Veel oorspronkelijke natuurwaarden verdwenen

Door de huidige landbouwkundige inrichting zijn veel oorspronkelijke natuurwaarden verdwenen. De gebieden zijn ingericht om snel (regenwater) af te voeren. Nadat de inrichtingswerken zijn uitgevoerd, zal het gebied water langer kunnen vasthouden. Hiermee creëren we een natuurlijk systeem en zorgen we ervoor dat kans op overstromingen buiten de natuurgebieden kleiner wordt.

Het is belangrijk dat er tussen de verschillende populaties planten- en dierengenen worden uitgewisseld. Het Oude Diep zal zo worden ingericht dat er een natte en droge verbindingszone ontstaat tussen het Mantingerzand/Mantingerbos en Echtenerzand.

→ Doel: een natuurlijke inrichting van het beekdal met minder kans op overstromingen

Herstel van de waterhuishouding

De maatregelen in Roode Brand en Zuidmaten zijn gericht op herstel van de waterhuishouding met bijbehorende natuurkwaliteit.

Ontwikkeling natuurlijk beekdal en ondiepe beek

In Roode Brand creëren we een natuurlijk beekdal met een mozaïek van natte beekdalvegetaties, moeras en vochtige hooilanden. Er ontstaat een smalle ondiepe beek. De nabijgelegen lage gronden komen in de winter onder water te staan. In het voorjaar zakt het water in weg in de grond.

Ook in Zuidmaten ontwikkelen we een ondiepe beek. Dankzij de voorziene werkzaamheden kan water straks langer vastgehouden worden.

We zorgen ervoor dat gebufferd grondwater in Zuidmaten aan de oppervlakte komt, zodat de gewenste natuurtypen kunnen ontstaan: natte schaalgraslanden en vochtige hooilanden.

Bloemrijke en heischrale graslanden

Op de hogere droger gelegen delen in Roode Brand en Zuidmaten zullen bloemrijke en heischrale graslanden ontstaan. Er zal een beekdallandschap ontstaan met verschillende boom- en struweelstructuren.

Inrichtingsproces gestart

Eind 2022 zijn we gestart met de voorbereiding van het inrichtingsproces. We verwachten dat tegen eind 2023 de voorbereidende werken zover zijn gevorderd dat we de streek bij het proces zullen betrekken. Dit zal in 2024 gebeuren. Het streven is dat het inrichtingsplan in 2025 klaar is en de uitvoering in 2026 plaatsvindt. Het is de bedoeling dat de gebieden in 2027 zijn ingericht.


Bijgewerkt: januari 2024

Meer weten?

Via de nieuwsbrief geven we updates over Roode Brand & Zuidmaten en alle andere deelgebieden. Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Wist u dat?

Roode Brand is vernoemd naar de akkers die deze naam in 1900 droegen op de noordwestelijke es.