Deelgebied Laage Veen


De grond van Laage Veen maken we een stuk natter en natuurlijker. Ook verfraaien we het landschap in dit gebied. Zo dragen we niet alleen bij aan de landelijke CO2- en waterbergingsopgave, maar ook aan de verbindingszone en de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Laage Veen

Laage Veen wordt omringd door de Hoogeveense Vaart aan de noordzijde, de Veningerplas aan de westzijde en de A28 aan de zuidzijde. Het landschap is momenteel relatief open met enkele houtsingels en langs de snelweg een aantal bosschages.

Bijdragen aan landelijke CO2- en waterbergingsopgave

Naast de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en bijdrage aan de verbindingszone, zorgt het nat houden van de – nog relatief dikke – veenbodems voor afname en het stopzetten van de veenafbraak. Dit draagt bij aan de landelijke CO2-opgave. Ook de aanplant van houtwallen en singels draagt hieraan bij. Verder draagt het vasthouden van het gebiedseigen water bij aan de waterbergingsopgave.

→ Doel: het gebied natter en natuurlijker maken en het landschap verfraaien

Natter, natuurlijker en verfraaid

Volledig hydrologisch systeemherstel van het gebied is helaas niet mogelijk. Het is wel mogelijk om het gebied een stuk natter en natuurlijker te maken en het landschap te verfraaien. Laage Veen vormt straks één natuurgebied met het aangrenzende waterbergingsgebied De Panjerd-Veeningen en een stapsteen in de verbindingszone Sallandse Heuvelrug – Drents Plateau.

Inrichting nieuw peilvlak en aanleg greppels of kades

Om historisch natte zones met veenbodems voor natuur te herstellen, wordt een nieuw peilvak ingericht. Daarbij worden maatregelen genomen om gebiedseigen water in de oude slenkstructuur zo lang mogelijk vast te houden. Aan de randen worden greppels of kades aangelegd.

Bloemrijke droge en natte hooilanden

Het gebied wordt natuurlijker met een grotere biodiversiteit door via verschraling in te zetten op bloemrijke droge en natte hooilanden.

Herstel van het slagenpatroon

Daarnaast wordt het landschap fraaier gemaakt door herstel van het slagenpatroon met houtwallen en singels. Hierbij is speciale aandacht voor faunageleiding en -rustgebied.

Stapstenen en afschermende beplanting

Voor een natuurlijker en fraaier landschap wordt een stapsteen gerealiseerd in de verbindingszone Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau. Speciaal voor de rustgelegenheid wordt bijvoorbeeld ook afschermende beplanting geplaatst langs een deel van de wegen, in combinatie met een aantal bredere houtwallen/bosschages op de zandrug.

Start en afronding werkzaamheden in 2024

In 2023 is een budget voor de plannen gereserveerd en worden de ideeën nog afgestemd met de omgeving. Hierna worden vergunningaanvragen ingediend. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2024 en worden dan ook afgerond.


Bijgewerkt: september 2023

Meer weten?

Via de nieuwsbrief geven we updates over Laage Veen en alle andere deelgebieden. Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Wist u dat?

Het historisch beekpatroon met ruggen en dalen is nu weer goed zichtbaar. Dat komt door de veenoxidatie.