Deelgebied Mekelmeersche Veen


Naast het Mekelmeersche Veen ligt het prachtige natuurgebied Mantingerzand. Dit is een uniek heidegebied, dat hoger ligt dan het Mekelmeersche Veen. Dat heidegebied willen we graag behouden. Om die reden hebben we het Mekelmeersche Veen omgevormd en het natuurgebied uitgebreid. Zo versterken we de natuur. Daarnaast vergroten we de waterveiligheid voor de toekomst. Door in het Mekelmeersche Veen water vast te houden, ontzien we het omliggende watersysteem. De nieuwe inrichting van dit deelgebied is klaar sinds 2023. De laatste werkzaamheden zijn dat jaar uitgevoerd in de zomer. Het Mekelmeersche Veen vormt nu een natuurlijke verbinding tussen Mantingerzand en Boswachterij Gees.

Van landbouw naar natuurgebied

Het Mekelmeersche Veen hebben we omgevormd van een landbouwgebied naar een gevarieerder landschap. Daarbij hebben we de balans gevonden tussen beleven, benutten en beschermen. En we hebben een plan uitgevoerd met aandacht voor natuur, landbouw, waterbeheer, recreatie en historie. Hoe hebben we dat gedaan?

  • We hebben bestaande wandelpaden (en -aansluitingen) opgeknapt en nieuwe aangelegd. Zo is er voor recreanten een verbinding tussen Mantingerzand en Bos­wachterij Gees.
  • Ook dieren vinden nu hun weg tussen deze twee natuurgebieden. Onder andere dassen, reeën, adders, ringslangen en hagedissen bewegen zich veilig over het Mekelmeersche Veen en gebruiken de tunnels (ecoduikers) om onder de weg door te kunnen. Ze passeren het kanaal via een grote dam met duiker.
  • Langs het kanaal zijn steile oevers aangepast, zodat aan water gebonden natuur meer leefgebied krijgt via een natuurvriendelijke oever.
  • De perceelsloten en oude primaire watergang zijn gedempt, zodat we het water in het gebied vasthouden en de grondwaterstand omhoog gaat.
  • Ten noordoosten van het Mekelmeersche Veen staat een gemaal dat ervoor zorgt dat het noordoostelijk gelegen landbouwgebied een verbeterde afwatering heeft, water ingelaten kan worden en het water van de natuur en dat van de landbouw gescheiden wordt.
  • Een bijzondere natuurhistorische plek is in ere hersteld: de overblijfselen van het zogenaamde ‘doodijsgat’ is nu weer goed te zien.
  • Met stuwtjes, opgehoogde percelen en extra kwelsloten voorkomen we vernatting bij erven, woningen en tuinen in de omgeving.

Een blik op de toekomst

Libellen, zwaluwen, vleermuizen, amfibieën en reptielen vinden hun thuis in het Mekelmeersche Veen. Ook planten zoals lisdodde, klokjesgentiaan of veenpluis leven in dit gebied. Niet alleen is de oostkant van het Mantingerzand veiliggesteld tegen verdroging, ook wordt het Mekelmeersche Veen zelf een gebied met meer biodiversiteit en een gevarieerder landschap. Door de waterberging staat er minder druk op het watersysteem. Dieren kunnen zich vrijelijk tussen de natuurgebieden verplaatsen. In de toekomst hopen we dat het Mekelmeersche Veen een thuis is voor mens, dier en plant. Wegverkeer, wandelaars en fietsers genieten van het landschap. Boeren en recreatieondernemers hebben een balans gevonden tussen behoud van de omgeving en een rendabele manier van werken.


Bijgewerkt: juni 2024

Meer weten?

Via de nieuwsbrief geven we updates over het Mekelmeersche Veen en alle andere deelgebieden. Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Wist u dat?

Veel vennen en meren zijn oude pingo’s: ruïnes van ijsheuvels uit ijstijden (meer dan 10.000 jaar geleden).

Mekelmeersche Veen heette voorheen de Verlengde Middenraai.