Deelgebied Mantingerbos


Het gebied van het Mantingerbos is sterk verdroogd door aanleg van afwateringsloten en greppels. We herstellen daarom de natuurlijke waterhuishouding. Dit doen we door slenken en landschapselementen te herstellen en sloten te dempen. De kwaliteit van het (beek)water neemt hierdoor toe en de afvoer van water vertraagt. Zo beperken we wateroverlast.

Het Mantingerbos

Het Mantingerbos is een Natura 2000-gebied en ligt ten noordwesten van Mantinge en ten westen van Balinge en Garminge. Het gebied bestaat uit eeuwenoude bossen (Mantingerbos, Thijnsbosje en Noordlagerbos), hooilandjes en elzensingels. Het bos heeft één van de oudste onberoerde bosbodems van Drenthe met de oudste en dikste humusbodem in Nederland. Hierop staat een – voor Drenthe – uniek hulstrijk eikenbos met aan de randen een meer vochtig bostype.

Sterke verdroging van het gebied

Het gebied is sterk verdroogd door aanleg van afwateringsloten en greppels. De grondwaterstanden zijn te laag in het voorjaar en de zomer en de landbouwpercelen bij de Heirweg inunderen juist bij afvoerpieken. Vroeger had het gebied hoge grondwaterstanden en een mineraalrijke bodem. Er groeiden zeldzame planten, zoals de eenbes en kranssalomonszegel. Deze en andere soorten zijn helaas uitgestorven of sterk achteruitgegaan door verdroging en intensief landgebruik van de omgeving. Om het waardevolle bos in stand te houden en te herstellen, is het nodig om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen. Door de herstelmaatregelen neemt ook de kwaliteit van het (beek)water toe en wordt water vertraagd afgevoerd. Daarmee wordt wateroverlast beperkt.

→ Doel: een goed functionerend watersysteem in en rondom het Mantingerbos

Herstel van de natuurlijke waterhuishouding

Om dit waardevolle bostype optimaal in stand te houden, is herstel van een meer historisch landschap nodig. Hiervoor moeten gronden heringericht worden. De maatregelen zijn gericht op herstel van een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Daarbij hoort een trage afvoer van water uit het gebied en afkoppelen van door landbouw beïnvloed water. Concrete maatregelen zijn: slenken herstellen, sloten dempen en landschapselementen herstellen.

Planning

Herstel van dit oude bos heeft hoge prioriteit. Om vast te stellen welke maatregelen precies nodig zijn voor het Mantingerbos, wordt eerst onderzoek gedaan: een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA). De LESA wordt dit voorjaar (2024) afgerond.

Plannen voor de inrichting worden naar verwachting in 2025 opgesteld. Het doel is dat de werkzaamheden in 2027 worden afgerond. Het Mantingerbos is dan een duurzaam ingericht Natura 2000-gebied, waardoor de instandhoudingsdoelen worden gehaald en er wordt bijgedragen aan de KRW- en waterbergingsopgave.


Bijgewerkt: april 2024

Meer weten?

Via de nieuwsbrief geven we updates over het Mantingerbos en alle andere deelgebieden. Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Wist u dat?

Het Mantingerbos is het oudste bos van Nederland.