Deelgebied Eekmaten


Het huidige watersysteem belemmert de gewenste natuurontwikkeling in Eekmaten. Om de verdroging en eutrofiëring – die hierdoor ontstaan – te beperken, passen we het watersysteem aan. Zo beperken we de verdrogende werking, voorkomen we de instroom van voedselrijk water en houden we gebiedseigen water langer vast.

Eekmaten

Eekmaten ligt ten oosten van landgoed de Vossenberg langs de Zuidelijke Sint Niklaasbeek, waar het riviertje Beilerstroom ontspringt. Het gebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is gedeeltelijk in agrarisch gebruik. In het gebied liggen schrale vochtige tot natte graslanden waar onder andere orchideeën groeien.

Verdroging en eutrofiëring door het huidige watersysteem

Het huidige watersysteem zorgt voor verdroging en eutrofiëring in Eekmaten. Dit is een belemmering voor de gewenste natuurontwikkeling. Door het watersysteem aan te passen, wordt de verdrogende werking beperkt en instroom van voedselrijk water voorkomen. Daarnaast kan gebiedseigen water langer worden vastgehouden.

→ Doel: verdroging en eutrofiëring tegengaan om de natuurwaarden te behouden en versterken

Aanpassing van de inliggende watergang

Om de hydrologie te herstellen, wordt de inliggende watergang verplaatst of anders vormgegeven. Hiervoor is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de werking van het hydrologisch systeem in het gebied. Na deze watersysteemanalyse is er een aanvullend veldonderzoek uitgevoerd naar de keileemverspreiding. Op basis van de onderzoeksresultaten worden mogelijke maatregelen bepaald voor het natuurgebied en om effecten voor het omliggende landbouwgebied te beperken.

Waterhuishouding verbeteren

In het natuurgebied ligt de focus op maximaal vernatten, behoud van kwalitatief goed water en het vasthouden van het water. Daarvoor moeten duikers worden verwijderd en de bodemhoogte in delen van het natuurgebied worden verlaagd. Een alternatieve variant gaat uit van aanleg van walletjes tussen Eekmaten en de hoofdwatergang. Daarbij worden voor de landbouw ook aanvullende maatregelen getroffen om de afvoercapaciteit te blijven waarborgen.

Uitvoering voorkeursvariant

Er zijn meerdere varianten gemaakt voor de maatregelen. Deze zijn in 2023 getoetst. De voorkeursvariant is uitgewerkt ter voorbereiding van de vergunningenprocedure en uitvoering van maatregelen. Dit wordt voorzien in 2024 en 1925.


Bijgewerkt: januari 2024

Meer weten?

Via de nieuwsbrief geven we updates over Eekmaten en alle andere deelgebieden. Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Wist u dat?

Sommige groenlandjes kleuren in het voorjaar paars van de orchideeën, maar 15 jaar geleden stond hier nog maïs.