Bestuurlijke Adviescommissie


In 2018 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) geïnstalleerd. De BAC adviseert over de uitvoering van de plannen voor het project Brede Kijk op het Oude Diep. Hierbij werkt de BAC samen met lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische ondernemers en de omgeving. De BAC komt een aantal keer per jaar samen om de voortgang van het project te bespreken.

De grootste uitdaging om ervoor te zorgen is dat óók de belangen van de landbouw en omgeving goed worden meegenomen.

Als er een deelplan gereed is, adviseert de BAC de Gedeputeerde Staten bijvoorbeeld om wel of geen goedkeuring te geven. Een deelplan kan inhoudelijk goed zijn, maar de commissie wil ook graag het gevoel hebben dat de planmakers alles gedaan hebben om anderen een positief gevoel te geven. Iedereen moet er vertrouwen in hebben dat het gebied inderdaad mooier en beter wordt. Volledige overeenstemming van alle partijen is heel belangrijk. Daarmee zorgt de BAC voor het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.

Aandacht voor iedereen

De BAC zet zich in voor het creëren van persoonlijke – en op samenwerking gerichte – communicatie tussen alle betrokkenen uit het gebied. Dit gebeurt op een manier die kansen, kennis en wensen in kaart brengt. Er is begrip voor elkaars belangen.

Het is belangrijk om een open houding te hebben. Daarom betrekt Prolander bewoners ook bij projecten. Denk hierbij aan keukentafelgesprekken, schetsbijeenkomsten, veldbezoeken en informatiebijeenkomsten.

Als het waterpeil omhooggaat, kan dat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de kelder van bewoners. Daar zijn uitvoerders en instanties zich wel bewust van, maar dat wil niet zeggen dat anderen er vertrouwen in hebben. Als bewoner wil je zeker weten dat het goed komt. Niemand mag er persoonlijk op achteruitgaan. Op een voorlichtingsavond of informatieavond is de voorzitter (Piet Dijkstra) aanwezig als onafhankelijk persoon, niet als verdediger van een plan of idee. Door vragen te beantwoorden en mee te denken over mogelijke oplossingen nemen we zorgen weg. In deze gesprekken komen vaak interessante ideeën en oplossingen aan bod. Die nemen we zo veel mogelijk mee in onze afwegingen.

Oplossingen bedenken vind ik erg leuk werk, een mooie uitdaging!

Piet Dijkstra

Uit wie bestaat de BAC?

De BAC heeft een brede samenstelling, zodat alle gebiedspartners direct zijn vertegenwoordigd. Piet Dijkstra is benoemd tot onafhankelijke voorzitter. Prolander voert het secretariaat van deze commissie.

  • Fien Heeringa (voorzitter)
  • Arend Steenbergen (LTO Noord)
  • Jan Gorter (Natuurmonumenten)
  • Nicole Koks (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
  • Sonja van der Meer (Het Drentse Landschap)
  • Jan Schipper (gemeente Midden-Drenthe)
  • Machiel van Steenis (provincie Drenthe)
  • Martin Hulshof (secretaris / Prolander)