Stand van zaken in het Mantingerzand


In 2023 is het inrichtingsplan voor het Mantingerzand gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op dit moment werken we het plan verder uit. Deze versie kunt u online vinden in de storymap. Hierbij houden we rekening met de zorgen die direct aanwonenden hebben over de effecten op de aangrenzende percelen.

Ontwerp watersysteem

Samen met de omwonenden van het Landarbeiderswetgebied, Waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeente Midden-Drenthe werken we aan de verfijning van het waterhuishoudkundige ontwerp dat onderdeel is van het inrichtingsplan. Het plan leggen we vervolgens voor aan de provincie Drenthe. Daarna kunnen we de benodigde vergunningen aanvragen en de contractvoorbereiding voor de uitvoering starten.

Archeologisch veldonderzoek

In februari 2024 is onderzocht of er archeologische waarden in de bodem voorkomen die door de geplande maatregelen verstoord kunnen raken. Dit onderzoek is onderdeel van de aan te vragen Omgevingsvergunning voor de uitvoering van het inrichtingsplan. Het onderzoek heeft aangetoond dat het grootste deel van de archeologische waarden dieper zit dan de oppervlakkige verlaging van het maaiveld. De conclusie is dat er tijdens de werkzaamheden bij de vennetjes begeleiding van een archeoloog nodig is om mogelijke verstoring van de waarden te voorkomen.

Aanleg faunaduikers

Op 4 maart 2024 heeft de gemeente Midden-Drenthe een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van 9 faunaduikers nabij de Hoogeveenseweg. Voor de aanleg van deze faunaduikers is eind maart 2024 onderzoek uitgevoerd bij de Hoogeveenseweg. Het onderzoek heeft de kabels, leidingen en opbouw van de weg in beeld gebracht. Op basis van deze informatie kunnen we het uitvoeringsontwerp van de kleine faunapassages opstellen en met de netbeheerders bespreken. De netbeheerders beoordelen vervolgens of de kabels en leidingen kunnen blijven liggen.

Het officiële besluit voor de omgevingsvergunning voor de aanleg van faunaduikers kunt u online terugvinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-103409.html.